Traktor Training and Equipment Staff

Vorobyov Anatoly
Vorobyov Anatoly
Supervisor
Isakov Konstantin
Isakov Konstantin
Team Manager
Ikonnikov Gennady
Ikonnikov Gennady
Service Engineer
Chupa Vadim
Chupa Vadim
Physician
Sukhanov Mikhail
Sukhanov Mikhail
Physician
Malygin Andrei
Malygin Andrei
Massage Therapist
Gordinov Aleksandr
Gordinov Aleksandr
Massage Therapist
Sultanov Maulitzyan
Sultanov Maulitzyan
Equipment Manager
Limanenko Anton
Limanenko Anton
Locker Room Assistant
Bagautdinov Vadim
Bagautdinov Vadim
Massage Therapist
Gaponov Vladimir
Gaponov Vladimir
Team Videographer