News with tag «Ilya Zinovyev»

Happy Birthday, Ilya!
15 March 2020 | Ilya Zinovyev

The Chelmet Chelyabinsk forward Ilya Zinovyev celebrates his 24th birthday.

Ilya Zinovyev is 23!
15 March 2019 | Ilya Zinovyev

Happy Birthday!