News with tag «Grigory Zheldakov»

Happy Birthday, Grigory!
11 February 2019 | Grigory Zheldakov

Traktor`s forward Grigory Zheldakov turns 27 on February 11.