Executive Management

Usachev Oleg
Usachev Oleg
Vice President of Hockey Operations
Makarov Sergei
Makarov Sergei
Vice President of Public Relations
Ivanov Evgeny
Ivanov Evgeny
Senior Assistant Director
Belyaev Roman
Belyaev Roman
Assistant Director of Sports Operations
Petrov Alexey
Petrov Alexey
Senior Manager of Sport Development
Telikh Denis
Telikh Denis
Assistant Director of Administration and Maintenance